Page 10 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 10

םיריש

                                  םירוהרהו

                              הנורוק ימיב
                   תטעובו תמשונ ,היח תיטאופה הריציה                    דומעי ,ןוטיב זרא ררושמה ונריקי ,תורפסל לארשי סרפ ןתח                    תוררושמ ופרטצי וילא ,הזה שגרמה הרישה שגפמ זכרמב                    ,ןסח יעור ,ןלוג םירמ ,רחש תידוי :םיריעצו םיטלוב םיררושמו                    רישיו ןגני ,ותרישמ ארקי .ררהלא בגרו יבייב המלש ,ףיר סקלא                    החני .יקחצי תאיל תינטייפה תופתתשהב .תירטש לוכשא רינ                    הלועפ ףותיש תוכזב םייקתמ עוריאה .תירטש םולש ימס ףתתשיו                    םימי השוע רשא ,האלפומה ןוקית תעונתמ ונירבח םע הרופ                    םירבח תואמ םע דחי ץבקתנ .תובבל בוריקו סויפ ןעמל תולילו                    תחת הלא םימיב הריצי לע החישלו הריש תאירקל ,תורבחו                    .יריאמ דעלג לש וריש רמאמכ ,״19-ה דיבוק ךלמה״ לש ונוטלש                    תיטאופה הריציה .ונתוא קיתשהל חילצי אל רתכ םע ףיגנ םוש                                     .הידעלבו הכסמל תחתמ תטעובו תמשונ ,היח


                    תירטש םולש ימס ׳פורפ :החנמו ךרוע | ןוקית תעונת ,ינמחנ אנרוא :הקיפמ


                    20:30           | ׳ג םוי                                     24.11.20


                      םוז עוריא - עפומל תישפוח הסינכלו המשרהל
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14