Page 5 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 5

לביטספ הנש לכב .תוברתה לע םירתוומ אל ונחנאש חמש ינא                    יפלאו הריש יעוריא םירשעכ םע םימי עובש ךשמנ הרישדודשא                    םירדושמ םיעוריא השיש םישוע ונחנא הנשה .םיפתתשמ                    םיכלוה אלו הפ ונחנא ,רמול ידכ רקיעב ,תיעוצקמ המב לעמ                    תורבחה יפלאש קפס יל ןיאו הקיזומו הריש היהת .םוקמושל                                           .בישקהלו תופצל ואובי ונלש םירבחהו                                                                                ,הכרבב


                                                            תירטש םולש ימס ׳פורפ                                                                      יתונמאה להנמה

                    ןיב .הרגישו רגס לש םילג ןיב תרעוס הפוקתב םיאצמנ ונא                    הרחב דודשא ריעהש האג ינא הז לכ ךותב .הווקת ןיבל ששח                    אוה אולה "תיבה למנ" לא הלש תוברתה תניפס תא טוונל                    םייקל הז לכ תורמלו .ריעה לש הרוביעב תוברתה םחתמ                    םייקתי לביטספה .ריעב ישישה הרישדודשא לביטספ תא                    דודשא ריעה לש התדלוה םוי לש עובשב דימת ומכ הנשה                    וקורממ תונושארה םילועה תוחפשמ 22 ועיגהשכ 25/11/1956                    ולא תוחפשמ לש בלה ץמואש קפס ןיא .םי דודשא תולוחל                    הזירכמש ריעל דודשא תא םויה וכפה םהיתומולח ןוזחו                    םייונישב םא םג ,ןכלו "תוברתה לע םירתוומ אל"ש םר לוקב                    חותפו ןווקמ ןפואב לביטספה תא תמייקמ ,הפוקתה חורב                    קלח תחקל םכלוכ תא ןימזמ ינא .םולשת אלל בחרה להקל                      .םיאקיזומהו םיררושמה בטימ םע הזה יתוברתה עוריאב                                                                                ,הכרבב                                                                           ,אכלמ יטומ


                                                                         לביטספה ר״וי


                        live


                         ןולסב םכלצא
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10