Page 3 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 3

תוברתה רש תכרב
                    – הרישדודשא לביטספב תופתתשמהו םיפתתשמה לכל                                              .לביטספה ימזויל םג תוכרבו !תוכרב
                    תא איבהל ,וזכ הפוקתב אקווד לביטספ םייקל תושקעתהה                    הז הנשה םא םג ,בחרה להקל הקיזומהו םילילצה ,םילימה                    .לודג ךרע לעב רבד וניה – ונרכהש הממ רחאו קוחר תצק                    ךירעמו לביטספה תא םייקל הטלחהה תא דואמ ךירעמ ינא                                 .הזה אלפומה םזימב ףתתשהל רחבש ימ לכ תא                                     םלוכל החלצה ילוחיא


                    טרופסהו תוברתה רש – רפורט יליח
   1   2   3   4   5   6   7   8