Page 6 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 6

ם״וקא ל״כנמ תכרב
                    הרישה תא דדועמו םדקמה לביטספמ קלח תויהל םיחמש ונא                    תוציחמ אלל םירצויו תורצוי םדקמ ,תילארשיה תירוקמה                    םירצוי רבחמ ,תיתוברת תיתונמא תונשדח דדועמ .תוירדגמ                    גג תרוק תחת ,ברעמו חרזמ רבחמ ,דחאכ םיריעצו םיקיתו                    הטושפ אלו תבכרומ הפוקתב ,דחאמ .דחאמ רקיעב אוהו ,תחא                          .רוזמל הקוקז םדאה שפנ םהב םינמז ,םיאצמנ ונא הב

                    ."תוברתה לע םירתוומ אל" ןמיסב דמוע לביטספה ,הנשה                    םיאתיו ,ןווקמ ןפואב -םייקתי אוה ,בצמה תורמלו ,ףא לע                    םינמזב םיאצמנ ונא יכ אוה דוס אל .הפוקתה חורל ומצע                    יפלא תורשע ,םוימויה ייחמ הקחמנו טעמכ תוברתה םהב                    העיגפ ועגפנ ,הדובע ירסוחמ תוברתה תיישעת ישנאו םינמא                    .הארנ וניא ןיידע בצמל ףוסהו .השונא תיתונמאו תילכלכ                    םימזימ הארנו ,תואבל ןומיס היהי הז לביטספ יכ הווקת ינא                    דצל הריציה דודיעו םודיק םתרטמש ולאכ םיפסונ םיידוחי                                         .תוברתה תיישעת ישנאו םינמאב הכימת
                    ,םילביטספ דצל הז לביטספ לש ומוקימ תא ןייצל םוקמה הז
                    ריע .דודשא ריעב םיפסונ םייתוברת םיטקייורפו םימזימ


                    םינמא םודיקו דודיע הפנע תיתוברת היישע הלגד לע הטרחש
                                          .תונמא ימוחת לש הבחר תשקב םירצויו
                    ,תילארשיה הריציהו םירצויה ןווגמ תא תגציימכ ,ם"וקא                    תועצמאב םיילארשיה הריציהו רצויה םודיקל תובר תלעופ                    תויוכז לע תרמושו תכמות ,הריציה דודיעו םודיקל ןרקה                    .הז בושח לביטספמ קלח תויהל האג ,הב םירבחה םירצויה

                    תכרב ןכו ,דודשא ריעל חמש תדלוה םוי תכרב חלוש ינא                    יפתתשמ םינמאה ,םירצויה לכל החלצהו האנה ,הרופ הריצי                    אבה לביטספב תוארתהל ונלוכל לחאמו לביטספה יחרואו                                                    .םיכסמ אללו תוכיסמ אלל ,דחי
                                                ,םכלש


                        ם"וקא ל"כנמ ,דוד ןב קירוי
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11