Page 9 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 9

תוי)א(מ יתש

                            רדמסו


                    תחא


                                   תוכסמ אלל םישנ תריש
                    תא הנימזמ תרש רדמס ,תואנדס תחנמו תכרוע ,תררושמה                    דחי ןהירישמ אורקל ,ינבוה היאמו ןייד תבט הימ תוררושמה                    .ןיידע ירבגה יתורפסה בחרמב םישנ תריש לע חחושלו דוחלו                    הרישב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ תב- םא יסחיב קוסענ ברעב                    התייחנהב םישנ תריש ולוכש ברע .ללכב ונייח תא םיבצעמו                                             .הירישמ איה םג ארקת רשא רדמס לש


                    ןאינורה ןנורו ינמחנ ביני :ילקיזומ יוויל                    20:30           | ׳ב םוי                                     23.11.20


                        עפומל תישפוח הסינכלו המשרהל
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14