Page 4 - AsdodShira_Dig_Prog_2020_Final_4
P. 4

ריעה שאר תכרב
                    לכל ץוחמ( םקלח בר המ ,ףטחבכ ,םואתפ התא האור בושו"


                    ויטרפ לכב ,הנידמלש דוסיה תוכאלמ לכב )!תבצקנ הסכמ
                                          ".תבשונ – אלו הבשונ ץראב השעמ לש                    )יעיבשה רוטה ,ןמרתלא ןתנ(


                                                             ,םירקי םיחרואו תוחרוא

                    ןופצמ היילעה לש םיקהבומה הירוגנסמ היה ןמרתלא ןתנ                    תודסיימה ,תונושארה תוחפשמה 22 , תונמנ הילע ,הקירפא                    תא וחירפה ,לוחה תונויד לע הב ובשייתהש ,דודשא ריעה לש                    ,דחיו ,םלועה יבחרמ םילוע ינומהל ךרדה תא וללסו ,הממשה                    תוברת תרחוש ריע .תיתוברת ברו החילצמ תילארשי ריע ונב                    הטילחהש ,תנווגמ תיתונמוא הריציל תיב הווהמה תונמואו                    תא םייקלו ,הלא םירגתאמ םימיב םג תוברתה לע רתוול אל                    תנוכתמב הנשה .תישישה הנשה וז הרישדודשא לביטספ                    .םידדומתמ ונלוכ ומע הנורוקה רבשמ יצוליאמ קלחכ ,תנווקמ

                    ריעה יבשות יכרצל הנעמ תתל ונתלוכי בטימכ םישוע ונא                    םיעוריא םירצוי ךכ םשלו רבשמ יעגרבו םוריחב ,הרגשב                    תואירבה לע הרימש ךות ,ונימי תרגשל םימאתומה הז גוסמ                                                                           .חורה בצמו
                    ,הקיסומו הריש יעוריא השישמ תונהל םכתא ןימזמ ינא
                    םיאשונב ,םיבצקמו תונושל ,םייומיד ,םילילצ םיבלשמה


                    ןתנ לש ותומל הנש 50 ןויצל "ןוגינה רזוח דוע" :ןוגכ ,םיידוחיי
                    ,תוכסמ אלל םישנ תריש - "תחא רדמסו תוי)א(מ יתש" ,ןמרתלא


                    ,םוזב ךרעיש ״הריבו הריש״ לביטספה לש לעונה עוריאהו
                    .ףתתשהל ןיינועמ קרש ימ לכל "חותפ ןופורקימ״ היהי ובו
                    ,ונייחל החמשו רוא וסינכי ולא םידחוימ םיעוריא יכ חוטב ינא                    ןפואב םא םג ןגנתהלו ךישמהל תבייח הניגנמה יכ ונלוכל וריכזיו                     .םיבהוא ונחנאש ומכ דחי תונהילו חומשל רוזחנש דע ,הנוש

                                                      ,הנתיא תואירבו האנה ילוחיא

                                                     ,םכלש


                         ריעה שאר – ירסל לאיחי ר"ד
   1   2   3   4   5   6   7   8   9